Stichting KIRC

hét kennisinstituut voor klantinteractie in Nederland en België.

Privacyverklaring

Stichting Klantinteractie Research Centrum (KIRC)
Vreeswijksestraatweg 22
3732 NA Nieuwegein
088 – 337 63 90
info@kirc.nl

Inleiding
Als u als relatie, onderzoekdeelnemer, leverancier, bezoeker van onze website, en/of ander persoon die te maken heeft met de Stichting Klantinteractie Research Centrum (hierna ‘KIRC’, ‘ons’ of ‘wij’) de website van KIRC bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een product bestelt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of als u (of uw bedrijf) zich bij ons aanmeldt (als sponsor of donateur), deelneemt aan onderzoek, inschrijft voor een event of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij uw persoonsgegevens.

KIRC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is.

Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan dit document.

Voor donateurs en sponsoren van KIRC
Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service bieden en ervoor zorgen dat de voordelen van het sponsor- of donateurschap optimaal benut kunnen worden. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig van de contactpersonen van uw organisatie. Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor:
• informatievoorziening
• communicatieve doeleinden
• het onderhouden van contacten voor events
• de financiële administratie
• het berekenen, vaststellen en innen van sponsor- en donateursbijdragen
• het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten
• het versturen van uitnodigingen voor onderzoek
• relatiebeheer
• advies
• bestellingen via producten via onze website

Voor bovenstaande doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• voornaam, achternaam
• geslacht
• (zakelijk) e-mailadres
• organisatienaam & adres
• (zakelijk) telefoonnummer
• betalings- en abonnementsgegevens

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de noodzaak om het KIRC-sponsor of donateurschap invulling te kunnen geven en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Verwerking persoonsgegevens van andere relaties
KIRC verwerkt ook persoonsgegevens van andere relaties om haar rol als kennisinstituut goed te kunnen vervullen. Van hen kunnen gegevens worden verwerkt voor:
• informatievoorziening
• communicatieve doeleinden
• het onderhouden van contacten voor events
• financiële administratie
• relatiebeheer
• acquisitie van nieuwe sponsoren en donateurs
• het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten
• het versturen van uitnodigingen voor onderzoek
• bestellingen van producten via onze website

Voor de hiervoor genoemde doelen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• naam
• telefoonnummer
• (zakelijk) e-mailadres
• organisatienaam
• (zakelijk) postadres
• onderzoeksgegevens

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is (afhankelijk van de betreffende persoon):
• de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld bij opdrachtnemers en leveranciers)
• een wettelijke plicht
• en/of een gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens voor relaties anders dan sponsoren en donateurs is dat KIRC als kennisinstituut van en over hen informatie deelt en vergaart in het kader van kennisdeling. De persoonsgegevens die KIRC verwerkt zijn vrijwel zonder uitzondering zakelijke gegevens, van betrokkenen die indirect of direct contact onderhouden met KIRC uit hoofde van hun functie.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar via openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Voor bezoekers van onze website
De website www.kirc.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen functionele cookies om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt op onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. KIRC heeft de cookies van Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld. Dit houdt o.a. in dat de laatste drie cijfers van uw IP-adres zijn afgeschermd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de onder 3, 4 en 5 beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• e-mailmarketing, onderzoeken, stemmingen en eventregistratie
• financiële administratie
• websitebeheer en hosting

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
KIRC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens van sponsoren en donateurs worden bewaard zolang de overeenkomst met de organisatie duurt of zo lang de medewerker in dienst is bij de sponsor- of donaterusorganisatie en wij daarvan op de hoogte zijn. Wie zich uitschrijft voor mailings van KIRC komt op een lijst van niet actieve adressen te staan. Daarmee voorkomen we dat hij/zij ten onrechte wordt benaderd.

Gegevens van relaties die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of via inschrijving van een door KIRC georganiseerd of gehoste event worden gebruikt zo lang zij de nieuwsbrief ontvangen. Gegevens van relaties die events hebben bezocht worden 7 jaar bewaard, omdat er financiële transacties aan zijn verbonden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde remote desktop, een e-mailmarketing- en in een eventtool
• Alle personen die namens KIRC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Van events kunnen foto’s worden gemaakt ter illustratie bij verslagen en om een sfeerimpressie te geven. Foto’s kunnen worden gepubliceerd op de websites van KIRC, op facebook, LinkedIn en Twitter. Hiervoor vragen wij uitdrukkelijk toestemming bij inschrijving voor onze events.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wie bezwaar heeft tegen de manier waarop wij gegevens verwerken kan dat kenbaar maken via info@kirc.nl. In het geval het bezwaar niet naar tevredenheid wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sponsoren